Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016/17

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2016/17Datum konání:
1.2.2016

Přijímání žáků ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a prováděcí vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Přijímaní žáků do oborů s maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání:

Obory:

36-47-M/01 Stavebnictví - pozemní stavitelství a architektura

                                        - pozemní stavitelství

36-45-M/01 Technická zařízení budov

33-41-L/01  Technik dřevařské a nábytkářské výroby

Žáci do oborů s maturitní zkouškou budou v 1. kole přijímacího řízení přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se bude skládat z písemných testů z českého jazyka a literatury a matematiky, ve kterých musí uchazeč získat minimálně v součtu obou 20 bodů. Další body získává dle uvedených kritérií.

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou v následujících termínech:

Řádný termín testů : 15. 4. 2016

Náhradní termín testů : 13. 5 2016

Dosažení počtu bodů v testech CERMAT :

Časový limit konání každého testu bude 60 min, maximální bodový zisk z každého testu bude 50 bodů. Chybné odpovědi nebudou penalizovány.

Český jazyk                 0-50 bodů

Matematika                 0-50 bodů

Ostatní kritéria:

Další body může žák získat dosažením prospěchu v předmětech:

                                               výborně                              chvalitebně                       dobře

Český jazyk                              4 body                                 3 body                           2 body

Matematika                              4 body                                 3 body                           2 body

Účast v sportovních, dovednostních a znalostních soutěžích                 5 bodů

Žák může získat celkem 113 bodů.

Minimální počet bodů k přijetí: 20. Z toho musí získat alespoň 20 bodů ze součtu bodového hodnocení testu z matematiky a testu z českého jazyka pořádaného v rámci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení.

V případě vyššího počtu uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení než je kapacita oboru (Stavebnictví 60 žáků, Technická zařízení budov 30 žáků, Operátor dřevařské a nábytkářské výroby 30 žáků), rozhoduje pořadí dle počtu získaných bodů.

V 2. kole přijímacího řízení a dalších kolech přijímacího řízení se nekonají testy z matematiky ani z českého jazyka. Přijat bude uchazeč, který odevzdá řádně vyplněnou přihlášku ke studiu. Kritérium výběru pro přijetí bude zájem uchazeče o obor. V případě vyššího počtu uchazečů, kteří odevzdají přihlášku v II. a dalších kolech rozhodne pořadí dle počtu získaných bodů. Body se přidělují dle následující tabulky:

                                               výborně                              chvalitebně                       dobře

Český jazyk                              4 body                                    3 body                              2 body

Matematika                              4 body                                    3 body                              2 body

Účast v sportovních, dovednostních a znalostních soutěžích                      5 bodů

Přijímaní do oborů s maturitní zkouškou pro uchazeče o nástavbové a kombinované studium:

Obory:

36-47-M/01 Stavebnictví - kombinovaná forma

36-47-M/01 Stavebnictví - zkrácené studium, kombinovaná forma

36-44-L/51 Stavební provoz

33-42-L/51 Dřevařská a nábytkářská výroba

Přijímací zkoušky se nekonají.

Žáci jsou přijímáni na základě vyplněné přihlášky a potvrzené lékařem o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru.

Přijímaní žáků pro uchazeče o studium učebních oborů s výučním listem

Obory:

36-64-H/01 Tesař

33-56-H/01 Truhlář

36-67-H/01 Zedník a obkladač

39-41-H/01 Malíř, lakýrník a tapetář

23-51-H/01 Zámečník a strojní mechanik

36-67-H/02 Kamnář a stavitel krbů

36-69-H/01 Pokrývač

36-66-H/01 Montér suchých staveb

36-51-E/01 Dlaždičské práce

Uchazeči o učební obor s výučním listem jsou přijímáni bez přijímací zkoušky. Uchazeč musí podat vyplněnou přihlášku a potvrzenou lékařem o zdravotní způsobilosti ke studiu vybraného oboru.

Termín podání přihlášek pro žáky denního studia:                                                 15. březen 2016

Termín podání přihlášek pro žáky nástavbového a kombinovaného studia:           20. březen 2016

Přijímaní žáků pro uchazeče o studium učebního oboru s talentovou zkouškou

Obor:

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník

Přijímací řízení bude probíhat v souladu s vyhláškami č. 671/2004 Sb., č. 422/2006 Sb., č. 394/2008 Sb. a č. 86/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 472/2011 Sb.

Termín podání přihlášek:                         do 30. listopadu 2015

Termín talentové zkoušky:                       6.ledna 2016 v 7,45h

Uchazeč na základě přihlášky bude pozván na talentovou zkoušku.

Podmínky přijímacího řízení:

1. Otevření oboru při počtu přijatých uchazečů 7.

2. Úspěšně vykonaná talentová zkouška.

Talentová zkouška:

V souladu s § 60, odstavcem 4, zákona č. 561/2005 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 3 vyhlášky č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a zákona č. 243/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuji kriteria pro přijímací řízení. 

Skladba talentové zkoušky:

Talentová zkouška se skládá z kresby jednoduchého zátiší (časový limit cca 90 minut) a modelování (cca 60 minut).

Kresba tužkou podle předlohy prověří schopnost převést odpozorovanou skutečnost do dvourozměrné plochy obrazu.

Modelování na zadané téma zjistí výtvarnou představivost uchazeče.

Bodové hodnocení talentové zkoušky:

Kresba

  • Umístění do formátu
  • Zachování správného poměru tvarů
  • Prostorovost

5 bodů

10 bodů

5 bodů

Modelování

  • Kreativita
  • Práce s hmotou

5 bodů

5 bodů

Maximální počet bodů 30. Minimální počet bodů k úspěšnému absolvování talentové zkoušky je 15 bodů. Přijímáni budou uchazeči s vyšším počtem bodů.

Základním kritériem pro přijetí uchazeče je však především jeho zájem o získání vzdělání v tomto oboru.


Informujeme zájemce o studium učebního oboru 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř, že bylo vypsáno druhé kolo přijímacího řízení. Termín uzávěrky podání přihlášek ke studiu oboru s talentovou zkouškou je 1.3.2018.

http://www.spsstavebni.cz/prijimaci-rizeni

2012-06-06 pluh + ZZ 2012 001.JPG

Fulltextové vyhledávání

Aktuality

 20170822_091005.jpg

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

13.1.2018 9-12h