Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Talentová zkouška online 2. kolo - 5.4.2020-přijetí

Talentová zkouška 5.4.2020 - přijetí

 

Učební obor s talentovou zkouškou v denní formě vzdělávání

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř - 2.kolo

Talentová zkouška online 5.4.2020 - přijetí

Registrační číslo uchazeče Počet získaných bodů Výsledek talentové zkoušky
27 15 PŘIJAT/PŘIJATA
34 UZNÁNO PŘIJAT/PŘIJATA
37 18 PŘIJAT/PŘIJATA
43 24 PŘIJAT/PŘIJATA
74 16 PŘIJAT/PŘIJATA

 

Vyvěšeno:   14.4.2020     
Sejmuto:    30.4.2020              


Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy. Pokud má uchazeč podanou přihlášku na jiný učební obor či na obor s jednotnou přijímací zkouškou, odevzdá zápisový lístek až po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na dané škole. Poté potvrdí zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 5 pracovních dnů.

 

§ 60g zák. 561/2004 Sb. (školský zákon):

„(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 (7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.“

       
Vzetí zápisového lístku zpět se, až na výjimky, ruší.  
Se zápisovým lístkem odevzdejte i vyplněný osobní dotazník žáka. Žák je při nástupu povinen předložit poslední ročníkové vysvědčení ze základní školy.

Milé žákyně, milí žáci, hlasujte v soutěži TECHNOhrátek „Řemeslo doma“. Hlasujte již nyní na https://cs-cz.facebook.com/TECHNOhratky/ a podpořte výrobky našich žáků. Hlasovat můžete do pondělí 15. června do 12 hodin. Ceny budou jako vždy zajímavé.

Fulltextové vyhledávání