Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Výsledky talentové zkoušky

Výsledky talentové zkoušky

 

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je
10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.

Vzetí zápisového lístku zpět se, až na výjimky, ruší.

§ 60g zák. 561/2004 Sb. (školský zákon):

„(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 (7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.“


Se zápisovým lístkem odevzdejte i vyplněný osobní dotazník žáka.
Žák je při nástupu povinen předložit poslední ročníkové vysvědčení ze základní školy.

 

Dne 28.8.2018 proběhla talentová zkouška ve třetím kole
pro obor vzdělání 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř:

 

Registrační číslo uchazeče Počet bodů Závěr
89 28 b. přijat / přijata

 

Vyvěšeno:    29.8.2018
Sejmuto:      10.9.2018