Česky English
Pluh
Učebna PC
Štír
Hrad Bouzov
Seč tesaři
Učebny
Učebny 

Dne 26.3.2020: 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - INFORMACE

Vážení rodiče, milí uchazeči,
podle aktuálních informací MŠMT budou uchazeči o přijetí ke studiu konat jednotné přijímací zkoušky pouze v jednom termínu, a to 14 dní po obnovení výuky ve školách. Místem konání zkoušky bude střední škola, kterou má uchazeč uvedenou na prvním místě přihlášky. Kritéria naší školy zůstávají v platnosti a body dle nich získané budou připočteny k výsledku jednotné zkoušky. Pozvánky na přijímací zkoušku budou žákům včas zaslány. Informace budeme průběžně aktualizovat.

Případné dotazy na tel. 702 286 660 nebo e-mailu petruzalkova@spsstavebni.cz

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy

 

INFORMACE PRO ŽÁKY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ - MATURITNÍ A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Milí žáci školy,
podle aktuálních informací MŠMT se budou maturitní a závěrečné zkoušky konat nejdříve od 21. dne po nástupu po zahájení výuky ve školách, a nejpozději do 30. června 2020. Pokud nebude zahájena výuka k 1. červnu 2020, bude výsledek maturitní a závěrečné zkoušky stanoven na základě prospěchu dosaženého v posledních 3 vysvědčení. Nezapočítává se 2. pololetí posledního ročníku /netýká se opravné a náhradní zkoušky/. Pokud žák neprospěl nebo nebyl hodnocen z nějakého předmětu v 1. pololetí tohoto školního roku, bude mu stanoven termín pro komisionální přezkoušení.

Maturitní zkoušky pro žáky denního formy vzdělávání – nebude se konat slohová práce z anglického a českého jazyka, ostatní zůstává beze změn.

Maturitní zkoušky pro žáky kombinované formy vzdělávání studia – profilová část zkoušky zůstává beze změn.

Závěrečné zkoušky – teoretická část zkoušek zůstává beze změn, požadavky na praktickou zkoušku budou upraveny dle časové náročnosti zkoušky, a to zejména u oboru umělecký kovář a zámečník. Obsah praktické zkoušky se včas dozvíte.

Případné dotazy na tel. 702 286 660 nebo e-mailu petruzalkova@spsstavebni.cz

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy


Dne 24.3.2020: 

OZNÁMENÍ O PLATBÁCH ZA UBYTOVÁNÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že úhrada za ubytování na domově mládeže vám bude po závěrečném vyúčtování vrácena na uvedený účet. Pokud potřebujete finanční prostředky, které nyní poukazujete na ubytování, zrušte příkaz k úhradě k nejbližšímu možnému termínu. Po skončení důvodu opatření zavedete platbu opět dle pokynů.

Případné dotazy na tel. 702 286 660 nebo e-mailu petruzalkova@spsstavebni.cz
Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy


 
Dne 16.3.2020: 
 
Milé žákyně, milí žáci školy,
zdravím vás ve vaší domácí přípravě na výuku. Vaši učitelé vám poskytují informace ke studiu a úkoly prostřednictvím on – line vyučovacích metod dle charakteru předmětu. Prosím, neodkládejte jejich plnění a pracujte dle pokynů. Naléhám zejména na přípravu posledních ročníků maturitních a učebních oborů. Pokud byste cokoli potřebovali, s důvěrou se na kohokoli z nás obraťte emailovou či telefonickou formou. Všechny kontakty jsou platné a jsou uvedené na webových stránkách školy.
Těším se, že se všichni zase brzy sejdeme a budeme pokračovat v započaté práci.
Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy
 

Vážení rodiče,
vzhledem k opatřením před šířením nákazy uvádím kontakty, na které se můžete kdykoli obrátit. Nenavštěvujte školu osobně, vše vyřešíme e-mailem nebo telefonicky. Vaše děti dostávají od pedagogů úkoly on-line formou dle charakteru předmětu, budeme se společně snažit o to, aby výuka nebyla zásadně narušena.

Telefonický kontakt: 702 286 660

Elektronická komunikace:

skola@spsstavebni.cz nebo petruzalkova@spsstavebni.cz

 

Informace pro rodiče žáků, kteří si podali přihlášku ke studiu

Vážení rodiče,
Vaše děti si podaly přihlášku ke studiu na naši školu.

Žáci, kteří si podali přihlášku na učební obor obdrží v těchto dnech oznámení o zahájení správního řízení, kde se dozví další informace ohledně přijetí na vybraný obor. 

Žáci, kteří si podali přihlášku na 4letý maturitní obor obdrží v následujících dnech oznámení o zahájení správního řízení a pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky.

Žáci, kteří si podali přihlášku na 2leté zkrácené maturitní studium obdrží v následujících dnech oznámení o zahájení správního řízení.


 

O škole

Střední škola se od svého založení Pozemními stavbami v roce 1951 zaměřuje na vzdělávání ve stavebních oborech. Postupně byly ke škole připojeny další školské subjekty v Pardubicích. Vždy však škola zůstala odborně zaměřena na stavební a dřevařské profese. Za dobu své existence si vytvořila úzké vztahy a spolupráci se stavebními firmami v Pardubickém kraji, což škole umožňuje plnit jeden ze svých strategických cílů – maximální propojenost teoretických znalostí s praktickými dovednostmi. Škola po celou dobu své existence reaguje na potřeby potencionálních zaměstnavatelů a požadavky rodičovské a žákovské veřejnosti. Investice do modernizace školy umožňují zkvalitnění přípravy odborného výcviku a praktické výuky ve vlastních dílnách a inovaci teoretické výuky. Žáci školy se účastní prostřednictvím Erasmus + výměnných stáží přímo ve firmách v zahraničí.

....více informací


vpš.jpg

Nabídka stipendijního programu

Eurovia_HR-SŠ_letak_297x210_preview.jpg
 

 Nabídka zaměstnání pro absolventy

 HZS Pardubického kraje přijme do služebního poměru

VRCHNÍHO INSPEKTORA

pro kontrolní činnost, stavební prevenci a ZPP

Fulltextové vyhledávání