Česky English
Pluh
Učebna PC
Štír
Hrad Bouzov
Seč tesaři
Učebny
Učebny 

 

Dne 29.5.2020

Milí žáci,

teoretická výuka nižších ročníků je od 8.6.2020 obnovena a probíhá dle harmonogramu konzultací, které jsou uvedené v systému Edookit. Dodržujte hygienické požadavky při vstupu do školy.

Těšíme se na vás.

  


  

Dne 29.5.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 1. června 2020 zahajujeme výuku odborného výcviku pro žáky dle zjištěného zájmu. Od 8. června 2020 zahajujeme výuku teoretických předmětů. Výuka bude probíhat za stanovených hygienických opatřeních. Je proto důležité, abyste dbali pokynů v Edookitu a na výuku se v daných termínech přihlásili. Harmonogram předmětů se připravuje. Podrobnější informace naleznete v Edookitu.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy

 


 

Dne 18.5.2020

!ZMĚNA! TERMÍNU PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K UBYTOVÁNÍ V DM:

Přihlášky posílejte nejpozději do 26. 6. 2020 na adresu Střední průmyslová škola stavební Pardubice, Sokolovská 150, 533 54 Rybitví.

 


 

Dne 18.5.2020

Informace ERASMUS 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

s ohledem na uzavření hranic se nemohly konat v letošním školním roce odborné stáže našich žáků v zahraničí. Pokud to situace dovolí, realizace stáží je naplánována v náhradních termínech na září a říjen 2020. Bohužel, o stáž přijdou žáci posledních ročníků učebních a maturitních oborů, kteří se do zahraničí těšili. Žáci nižších ročníků se stáží mohou předběžně počítat.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy

 


 

Dne 14.5.2020

Informace pro uchazeče

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium na naší škole,

dnes vám přišly do emailu pozvánky na jednotnou přijímací zkoušku. Zároveň vám přijde zahájení správního řízení včetně všech náležitostí poštou, kde budete zároveň seznámeni s pokyny hygienických opatření při zkoušce. Mezi ně patří zejména:

Žák si s sebou přinese 2 roušky, igelitový sáček a vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění podepsaného zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem.

a dále:

  1. Před školou dodržujte 2 m rozestupy.
  2. V prostoru před školou, ve škole a v areálu školy musí mít žák zakrytá ústa i nos.
  3. Žák z rizikové skupiny může přijít do školy již 30 minut před uvedeným časem na pozvánce, tj. 7.30 h.
  4. Do areálu školy nebude umožněn vstup doprovázejícím osobám.
  5. Žáci při vstupu do školy odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsaného zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem.
  6. Z vrátnice školy půjde žák přímo do učebny, kde se budou konat přijímací zkoušky tak, aby byly dodrženy odstupy 2 m.
  7. Ve třídě se žák řídí pokyny učitele.
  8. Žák použije určenou toaletu v daném patře dle pokynů učitele.
  9. Žák bude poučen před začátkem konání zkoušky o pohybu v době přestávky mezi jednotlivými zkouškami.
PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ ZDE

Věřím v úspěšný průběh přijímacích zkoušek a těšíme se na vás.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy

  


  

Dne 7.5.2020

Milí uchazeči o studium,

jednotná přijímací zkouška se koná dne 8. 6. 2020. Pozvánky vám budou záhy doručeny.  Někteří z vás si s námi vyzkoušeli „přijímačky nanečisto“ již v únoru. Těšíme se, že budete v testech stejně úspěšní, třeba i lepší. Těšíme se na vás.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy a tým pedagogů

  


 

Dne 4.5.2020

Informace k výuce od 11. května 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
výuka od 11.5.2020 je určena pouze pro žáky posledních ročníků učebních a maturitních oborů. Výuka bude probíhat dle stanoveného harmonogramu, jehož součástí je i číslo třídy výuky. Po vstupu do areálu školy bude každý žák poučen o pravidlech dodržování hygienických opatření a pohybu po areálu. Harmonogram výuky již žáci i rodiče obdrželi emailem a je zadán v systému Edookit. Ve dnech, kdy žák bude ve škole si může objednat oběd. Pokud mají žáci požadavky na ubytování ve dnech výuky, sdělí to ředitelce školy předem.

POZOR! Každý žák si s sebou do školy přinese 2 roušky a sáček na uložení roušky použité.

Vzdělávání nižších ročníků se řídí pokyny distanční formy výuky.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy

Případné dotazy na emailu petruzalkova@spsstavebni.cz nebo tel. 702 286 660. 

 


 

Dne 29.4.2020

Informace o hodnocení žáků školy za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

děkuji vám za trpělivost, se kterou přistupujete k plnění úkolů z výuky a za to, že se snažíte v rámci distanční výuky spolupracovat a vzdělávat se. Dle vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bude hodnocení výsledků na konci školního roku vycházet z hodnocení, které žáci získali v době, kdy navštěvovali výuku řádně, a dále podpůrně z výuky distanční a z výsledků žáků za 1. pololetí. Klasifikace bude uzavřena u nižších ročníků k 30.6., u třetích ročníků učebních oborů k 27.5. a u maturitních ročníků k 28.4.2020.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy

Případné dotazy na emailu petruzalkova@spsstavebni.cz, tel. 702 286 660

 


 

Dne 22.4.2020

Vážení rodiče, milí uchazeči,

na webových stránkách školy je zveřejněn seznam přijatých uchazečů na učební obory. Řada z vás kontaktuje školu s žádostí o informaci ohledně odevzdání zápisového lístku a obdržení rozhodnutí o přijetí. Někteří z vás se však ucházejí zároveň o přijetí na učební obor na jinou školu nebo na maturitní obor na naši či jinou školu. Vzhledem k tomu, že nevíme, kdy se budou konat povinné jednotné přijímací zkoušky, nemůžeme vám v těchto dnech upřesnit konečný termín pro odevzdání zápisového lístku, a tím vystavit rozhodnutí o přijetí v listinné podobě. Již dnes vám však můžeme sdělit to, že pokud jste přesvědčeni, že chcete na učební obor na naši školu, můžete zápisový lístek odevzdat osobně nebo poštou. Můžete však vyčkat i na termín po konání jednotné přijímací zkoušky. Pokud byste odevzdali zápisový lístek již nyní a své rozhodnutí si přece jenom později rozmysleli, zápisový lístek vám bude vydán zpět po předložení nového rozhodnutí. Pokud máte přihlášku na maturitní obor, zápisový lístek zatím neodevzdávejte, termín pro odevzdání bude upřesněn až po konání jednotné přijímací zkoušky.

Případné dotazy směřujte na studijní oddělení: p.Sádovská, tel. 702 286 661

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy

 


 

Dne 21.4.2020

INFORMACE PRO ŽÁKY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ

Milé žákyně, milí žáci,

od 11. května bude probíhat výuka v omezením režimu tak, abyste si mohli shrnout a zopakovat učivo k úspěšnému složení závěrečné a maturitní zkoušky. Termíny výuky a předměty vám budou zaslány do Edookitu. Žáci učebních oborů obdrží pozvánky k závěrečným zkouškám. U žáků maturitních oborů budou termíny upřesněny po stanovení termínů didaktických testů.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy

 

 

INFORMACE PRO UBYTOVANÉ ŽÁKY NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,

z informací ohledně vývoje zahájení výuky vyplývá, že se do škol vrátí pouze žáci posledních ročníků maturitních a učebních oborů. Provoz domova mládeže pravděpodobně nebude do konce června 2020 obnoven. V následujících dnech budete kontaktováni příslušným vychovatelem s informací možnosti vyzvednutí svých věcí. Prosím vás, abyste si po dohodě s vychovatelem věci odvezli a v případě zájmu o ubytování pro příští školní rok podali přihlášku, kterou si stáhnete na webových stránkách školy. Vyúčtování plateb za ubytování a stravování proběhne v červenci 2020.

Přeji vám zdárné ukončení školního roku, sluníčkové prázdniny a těším se na vás v dalším školním roce.

V případě dotazů se obraťte na tel. 702 286 660 nebo e-mail petruzalkova@spsstavebni.cz.

 


 

Dne 6.4.2020

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - INFORMACE

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k okolnostem způsobeným mimořádnou situací upravuji konání závěrečné zkoušky v části zpracování SOP a praktické zkoušky. Pokyny vám budou zadány do Edookitu. V případě nejasností či dotazů kontaktujte ředitelku školy na e-mailu petruzalkova@spsstavebni.cz nebo tel. 702 286 660. Děkuji za pochopení a těším se opět na výuku.

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy

 


 

Dne 26.3.2020: 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - INFORMACE

Vážení rodiče, milí uchazeči,
podle aktuálních informací MŠMT budou uchazeči o přijetí ke studiu konat jednotné přijímací zkoušky pouze v jednom termínu, a to 14 dní po obnovení výuky ve školách. Místem konání zkoušky bude střední škola, kterou má uchazeč uvedenou na prvním místě přihlášky. Kritéria naší školy zůstávají v platnosti a body dle nich získané budou připočteny k výsledku jednotné zkoušky. Pozvánky na přijímací zkoušku budou žákům včas zaslány. Informace budeme průběžně aktualizovat.

Případné dotazy na tel. 702 286 660 nebo e-mailu petruzalkova@spsstavebni.cz

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy

 


 

INFORMACE PRO ŽÁKY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ - MATURITNÍ A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Milí žáci školy,
podle aktuálních informací MŠMT se budou maturitní a závěrečné zkoušky konat nejdříve od 21. dne po nástupu po zahájení výuky ve školách, a nejpozději do 30. června 2020. Pokud nebude zahájena výuka k 1. červnu 2020, bude výsledek maturitní a závěrečné zkoušky stanoven na základě prospěchu dosaženého v posledních 3 vysvědčení. Nezapočítává se 2. pololetí posledního ročníku /netýká se opravné a náhradní zkoušky/. Pokud žák neprospěl nebo nebyl hodnocen z nějakého předmětu v 1. pololetí tohoto školního roku, bude mu stanoven termín pro komisionální přezkoušení.

Maturitní zkoušky pro žáky denního formy vzdělávání – nebude se konat slohová práce z anglického a českého jazyka, ostatní zůstává beze změn.

Maturitní zkoušky pro žáky kombinované formy vzdělávání studia – profilová část zkoušky zůstává beze změn.

Závěrečné zkoušky – teoretická část zkoušek zůstává beze změn, požadavky na praktickou zkoušku budou upraveny dle časové náročnosti zkoušky, a to zejména u oboru umělecký kovář a zámečník. Obsah praktické zkoušky se včas dozvíte.

Případné dotazy na tel. 702 286 660 nebo e-mailu petruzalkova@spsstavebni.cz

Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy


Dne 24.3.2020: 

OZNÁMENÍ O PLATBÁCH ZA UBYTOVÁNÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

Vážení rodiče,
oznamujeme Vám, že úhrada za ubytování na domově mládeže vám bude po závěrečném vyúčtování vrácena na uvedený účet. Pokud potřebujete finanční prostředky, které nyní poukazujete na ubytování, zrušte příkaz k úhradě k nejbližšímu možnému termínu. Po skončení důvodu opatření zavedete platbu opět dle pokynů.

Případné dotazy na tel. 702 286 660 nebo e-mailu petruzalkova@spsstavebni.cz
Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy


 
Dne 16.3.2020: 
 
Milé žákyně, milí žáci školy,
zdravím vás ve vaší domácí přípravě na výuku. Vaši učitelé vám poskytují informace ke studiu a úkoly prostřednictvím on – line vyučovacích metod dle charakteru předmětu. Prosím, neodkládejte jejich plnění a pracujte dle pokynů. Naléhám zejména na přípravu posledních ročníků maturitních a učebních oborů. Pokud byste cokoli potřebovali, s důvěrou se na kohokoli z nás obraťte emailovou či telefonickou formou. Všechny kontakty jsou platné a jsou uvedené na webových stránkách školy.
Těším se, že se všichni zase brzy sejdeme a budeme pokračovat v započaté práci.
Mgr. Renata Petružálková, ředitelka školy
 

Vážení rodiče,
vzhledem k opatřením před šířením nákazy uvádím kontakty, na které se můžete kdykoli obrátit. Nenavštěvujte školu osobně, vše vyřešíme e-mailem nebo telefonicky. Vaše děti dostávají od pedagogů úkoly on-line formou dle charakteru předmětu, budeme se společně snažit o to, aby výuka nebyla zásadně narušena.

Telefonický kontakt: 702 286 660

Elektronická komunikace:

skola@spsstavebni.cz nebo petruzalkova@spsstavebni.cz

 

Informace pro rodiče žáků, kteří si podali přihlášku ke studiu

Vážení rodiče,
Vaše děti si podaly přihlášku ke studiu na naši školu.

Žáci, kteří si podali přihlášku na učební obor obdrží v těchto dnech oznámení o zahájení správního řízení, kde se dozví další informace ohledně přijetí na vybraný obor. 

Žáci, kteří si podali přihlášku na 4letý maturitní obor obdrží v následujících dnech oznámení o zahájení správního řízení a pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky.

Žáci, kteří si podali přihlášku na 2leté zkrácené maturitní studium obdrží v následujících dnech oznámení o zahájení správního řízení.


 

O škole

Střední škola se od svého založení Pozemními stavbami v roce 1951 zaměřuje na vzdělávání ve stavebních oborech. Postupně byly ke škole připojeny další školské subjekty v Pardubicích. Vždy však škola zůstala odborně zaměřena na stavební a dřevařské profese. Za dobu své existence si vytvořila úzké vztahy a spolupráci se stavebními firmami v Pardubickém kraji, což škole umožňuje plnit jeden ze svých strategických cílů – maximální propojenost teoretických znalostí s praktickými dovednostmi. Škola po celou dobu své existence reaguje na potřeby potencionálních zaměstnavatelů a požadavky rodičovské a žákovské veřejnosti. Investice do modernizace školy umožňují zkvalitnění přípravy odborného výcviku a praktické výuky ve vlastních dílnách a inovaci teoretické výuky. Žáci školy se účastní prostřednictvím Erasmus + výměnných stáží přímo ve firmách v zahraničí.

....více informací


vpš.jpg

Milé žákyně, milí žáci, hlasujte v soutěži TECHNOhrátek „Řemeslo doma“. Hlasujte již nyní na https://cs-cz.facebook.com/TECHNOhratky/ a podpořte výrobky našich žáků. Hlasovat můžete do pondělí 15. června do 12 hodin. Ceny budou jako vždy zajímavé.

Fulltextové vyhledávání